História VZ

Valné zhromaždenie 26.06.2020

Zapisnica VZ 2020.doc (71680)

Listina prítomných na RVZ 2020

Valné zhromaždenie 21.06.2019


Zapisnica z RVZ 1.str..pdf (703191)

Zapisnica z RVZ 2.str..pdf (603841)

Zapisnica z RVZ 3. str.pdf (602524)

Zapisnica z RVZ 4. str.pdf (599317)

Zapisnica z RVZ 5. str.pdf (661037)

Zapisnica z RVZ 6. str.pdf (619074)

Zapisnica z RVZ 7. str.pdf (382900)

Dodatok k zapisnici z VZ 21.6.2019.pdf (476150)
Listina pritomnych na RVZ 2019.pdf (550394)

 

 

Správa nezávislého audítora za rok 2009.jpg (336,1 kB)

Valné zhromaždenie 27.06.2018

 

 

Zápisnica VZ 2012.doc (59 kB)

Prezenčná listina 22.06.2012.docx (521 kB)

ROCNA SPRAVA 2011.xls (491,5 kB)

ROCNA SPRAVA 2011.xls (491,5 kB) - doplnenie
Poznámky 2011.rtf (1 MB)

poznamky_2011.doc (448 kB) - doplnenie
Príloha k programu RVZ.doc (20 kB)
Program rokovania.doc (28,5 kB)
Správa DR.doc (35,5 kB)
Vyjadrenie DR k bodu č.7.doc (30,5 kB)
Výročná správa 2011.doc (79,5 kB)
VZ Informácia 2012.doc (29,5 kB)

Správa nezávislého audítora za rok 2011.jpg (141,1 kB)

Návrh uznesení na RVZ.doc (28,5 kB) 

Štruktúra akcionárov k 31.12.2011

Akcionár                                                Výška podielu na ZI              Podiel na hlasovacích

                                                                absolútne        v %                  právach

Ing. Milan Franík, B.Bystrica                  4 935           20,96                         20,96

Renáta Budajová, Podkonice              3 577            15,19                         15,19   

Marianna Tirpáková, Kojšov                2 935             12,46                         12,46

Soňa Franíková, Lučenec                     2 182              9,27                           9,27

Ladislav Halás, Zvolen                         1 665              7,07                           7,07

OKinvest s.r.o. Bratislava                     1 200              5,10                           5,10  

Ostatní drobní akcionári                       7 056            29,95                         29,95

Spolu                                                     23 550          100,00                       100,00

 

Info pre akcionárov

Poučenie o právach akcionárov

Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy akciovej spoločnosti.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionára zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo uplatňuje akcionár zásadne na valnom zhromaždení, pričom musí rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení má akcionár právo požadovať vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovanému programu a hlasovať.

Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každých 33,20 EUR pripadá jeden hlas.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia.

Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom zhromaždení splnomocnený písomným plnomocenstvom a úradne overeným podpisom akcionára.

VZOR: Splnomocnenie na zastupovanie akcionára náhradné VZ.doc (25,5 kB)

Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania môžu  písomne požadovať zaradenie nimi určenej záležitosti na program valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená, musí k nej byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto žiadosťou zaoberať. Žiadosť musí byť predstavenstvu doručená najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, v opačnom prípade je o tejto záležitosti možné rozhodnúť len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti.

 

Výsledky rokovania Mimoriadneho valného zhromaždenia

konaného dňa 27.12.2011

NZ MVZ 27.12.2011.rtf (173,2 kB)

Renáta Budajová, trvale bytom Podkonice 168, 976 13 Slovenská Ľupča

na základe poverenia Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 65Cbr/135/2011-34,

doručeného dňa 18.11.2011a právoplatného dňa 06.12.2011 týmto zvoláva mimoriadne

 valné zhromaždenie spoločnosti Cestné stavby, a.s., Majerská cesta 69,

974 01 Banská Bystrica - Majer, IČO: 31 562 957,zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sa, vo vložke číslo 103/S, 

ktoré sa uskutoční dňa 27.12.2011 v administratívnej budove v sídle a.s.

                            prezentácia                     10.15 - 10.45 hod.

                            začiatok rokovania         11.00 hod.

Program:   

1.   Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia;

2.   Voľba orgánov mimoriadneho valného zdromaždenia;

3.   Schválenie zmeny stanov;

4.   Voľba členov predstavenstva;

5.   Voľba členov dozornej rady;

6.   Schválenie výboru pre audit;

7.   Schválenie audítora;

8.   Prerokovanie a schválenie ročnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku;

9.   Odmeňovanie členov dozornej rady;

10. Odmeňovanie členov predstavenstva;

11. Záver.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 23.12.2011.

Materiály, ktoré budú prerokúvanéna MVZ a poučenie o právach akcionárov vrátane lehôt

na ich uplatnenie sú zverejnené na www.cestnestavbybb.meu.zoznam.sk.

Akcionár pri prezentácii predloží preukaz totožnosti, právnická osoba výpis z OR, pri zastupovaní

je potrebnépredložiťúradne overené splnomocnenie. Vzor splnomocnenia je zverejnený

na www.cestnestavbybb.meu.zoznam.sk.

Materiály:

k bodu 2.:

navrhované zloženie orgánov:

- predseda mimoriadneho valného zhromaždenia              Ing. Milan Franík

- zapisovateľ                                                                                Jana Uriášová

- overovatelia                                                                               Renáta Budajová

                                                                                                       Štefan Klimo

- skrutátor                                                                                     Grétka Halásová

k bodu 4.:

navrhované osoby za členov predstavenstva:

Ing. Milan Franík, Banská Bystrica

Ing. Miroslav Budaj, Podkonice

Mgr. Zlatica Sekerešová, Banská Bystrica

k bodu 5.:

 navrhované osoby za členov dozornej rady:

Renáta Budajová, Podkonice

Anna Kukučková, Zvolen

Soňa Franíková, Lučenec

 

Návrh uznesení k mimoriadnemu valnému zhromaždeniu.doc (55 kB)

Výročná správa 2010.doc (168 kB)

Správa nezávislého audítora za rok 2010.jpg (448,7 kB)

 

 prezenčná listina z VZ zo dňa 30.04.2010.jpg (199,7 kB)
zápisnica z VZ zo dňa 30.04.2010.jpg (185,9 kB)


Valné zhromaždenie zo dňa 21.05.2010

notárska zápisnica.rtf (205,9 kB)
prezenčná listina zo dňa 21.5.2010.jpg (266,8 kB)
       

      Predstavenstvo akciovej spoločnosti          

       Cestné stavby, a.s. , Banská Bystrica - Majer

IČO 31 562 957, zapísaná v OR OS Banská Bystrica, oddiel Sa,

vložka č. 103/S, sídlo Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica - Majer

                                        zvoláva

            NÁHRADNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE,

ktoré sa uskutoční dňa 21.05.2010 v administratívnej budove v sídle a.s.

                prezentácia             14.15  - 14.45 hod.    .hh15 - 14.45 hod.

                začiatok rokovania 15.00 hod..00 hod.

s nezmeneným programom, ktorý je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti

 www.cestnestavbybb.meu.zoznam.sk. Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti

na valnom zhromaždení je 27.04.2010.

                           Program:

1. Otvorenie a voľba funkcionárov valného zhromaždenia.

2. Výročná správa o hospodárení spoločnosti za rok 2009.

3. Správa dozornej rady a výrok audítora.

4. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2009                                                              

     a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

5. Doplnenie a zmena stanov:   

-          zmena lehoty na zvolanie riadneho valného zhromaždenia

-          úprava podmienok pre doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia

-          úprava spôsobu zverejňovania pozvánky na valné zhromaždenie

-          zmena počtu členov a dĺžky funkčného obdobia predstavenstva a dozornej rady,

           spôsob voľby členov predstavenstva  

6. Odvolanie a voľba členov dozornej rady a ich odmeňovanie.

7. Potvrdenie členov predstavenstva a ich odmeňovanie.

8.   Ukončenie valného zhromaždenia.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení je 27.04.2010. Materiály, ktoré budú prerokúvané na VZ a poučenie o právach akcionárov vrátane lehôt na ich uplatnenie sú zverejnené na www.cestnestavbybb.meu.zoznam.sk.

Akcionár pri prezentácii predloží preukaz totožnosti, právnická osoba výpis z OR, pri zastupovaní je potrebné predložiť úradne overené splnomocnenie. Vzor splnomocnenia je zverejnený na www. cestnestavbybb.meu.zoznam.sk.

Materiály:  

výročná správa 2009.doc (208 kB) 

Správa dozornej rady za rok 2009.doc (75 kB)

Správa nezávislého audítora za rok 2009.jpg (336,1 kB)

Uznesenia k VZ dňa 30.04.2010.doc (164 kB) 

 

        Zároveň emitent Cestné stavby, a.s. Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 562 957, zapísaná  v obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. Sa,    vl. č. 103/S podľa § 36 zákona č. 492/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov oznamuje, že regulované informácie Ročná správa za rok 2009 boli zverejnené na webovej stránke spoločnosti www.cestnestavbybb.meu.zoznam.sk dňa 29.03.2010.

 

 

 


Kontakt

Cestné stavby, a.s.

Majerská cesta 69
974 01 Banská Bystrica


048/4141251